Gjeldsordning

alvorlig

En gjeldsordning er som regel siste utvei for å få hjelp til å håndtere gjeldsproblemer. Les mer om hvem som kan få innvilget gjeldsordning, og hva denne ordningen innebærer.

Hva er gjeldsordning? 

Dersom du har havnet i et alvorlig økonomisk uføre og gjelden har tårnet seg opp, er det mulig å søke om gjeldsordning. Det kreves imidlertid at du har forsøkt å løse gjeldsproblemene først på egenhånd, for eksempel ved å snakke med dine kreditorer for å finne en mulig løsning.

Det er også et krav om at gjeldsproblemene dine må være varige. Det betyr at du ikke har mulighet til å betjene gjelden din i overskuelig fremtid. En gjeldsordning omfatter derfor ikke midlertidige betalingsproblemer.

Ordningen reguleres i Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven). Denne loven har eksistert siden 1992, og ble vedtatt etter at mange privatpersoner fikk gjeldskrise på slutten av 1980-tallet.

Formålet med en gjeldsordning er at du skal få muligheten til å gjenvinne kontrollen over din økonomi. Loven skal også sikre at du innfrir dine økonomiske forpliktelser så langt det er mulig. 

Du søker om gjeldsordning hos namsmannen i din kommune. Namsmyndighetene består av namsmannen og tingretten, og tilhører politi- og lensmannsetaten. Saksbehandlingstiden er 4 – 6 måneder.

Les også: Politiet: – Slik søker du om gjeldsordning

Får du innvilget søknaden din, vil du måtte betale mest mulig ned på gjelden din i løpet av gjeldsordningsperioden.

Får du avslag på din søknad om gjeldsordning, har du mulighet til å klage på vedtaket. Klagen sendes til tingretten innen 30 dager etter at du mottok avslaget.

Hvor lenge pågår perioden med gjeldsordning? 

Hovedregelen er at ordningen skal gjennomføres i løpet av 5 år. Etter denne perioden skal du være gjeldfri.

Denne regelen gjelder likevel ikke for den gjelden som er pantesikret. Det kan for eksempel dreie seg om boliglånet ditt, der banken har sikkerhet i boligen.

Det er viktig å merke seg at det kun er mulig å få gjeldsordning én gang i livet.

Bo- og levekostnader når du er under gjeldsordning

I løpet av gjeldsordningsperioden må du regne med å leve svært nøkternt. Du får kun beholde penger til boutgifter og til nødvendig livsopphold. Resten av inntektene dine skal gå til å betale den misligholdte gjelden.

Les også: Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk under gjeldsordning

Du vil også få en betalingsanmerkning, og kan dermed ikke ta opp lån i denne perioden.

Frivillig og tvungen gjeldsordning

Får du innvilget din søknad om gjeldsordning, vil tingretten beslutte at gjeldsforhandlingene skal åpnes. Det vil da bli kunngjort i Norsk Lysingsblad, slik at dine kreditorer kan melde sine krav. I 4 måneder vil du da bli beskyttet mot pågang fra dine kreditorer.

Hos namsmannen skal det deretter utarbeides et forslag til en nedbetalingsplan overfor dine kreditorer. Frivillig gjeldsordning betyr at dette forslaget blir akseptert av alle dine kreditorer. Du vil få hjelp av namsmannen til å utarbeide forslaget og til å forhandle med kreditorene.

Dersom forslaget ikke blir akseptert, kan du kreve tvungen gjeldsordning. Det betyr at ditt forslag til nedbetalingsplan blir behandlet i tingretten. Det er retten som deretter avgjør om du får gjeldsordning eller ikke.

Under en gjeldsordning må du følge nedbetalingsplanen til dine kreditorer og budsjettet som blir fastsatt av namsmannen. Skulle du oppleve å motta arv eller betydelig lønnsøkning i denne perioden, skal alt overskudd betales til dine kreditorer.

Tips: Se også vår artikkel om hvordan du kan kvitte deg med gjeld: billigeforbrukslån.no/bli-kvitt-gjeld/

Hvem kan få gjeldsordning? 

En nedbetalingsplan kan bestå av betalingsutsettelse eller at gjelden helt eller delvis skal falle bort. Den kan også bestå i å kun betale renter og gebyrer. Alternativt kan det bestemmes at gjeldsansvaret ditt skal falle bort med øyeblikkelig virkning eller når gjeldsordningsperioden er slutt.

Når det gjelder hvem som kan få gjeldsordning, stilles det noen få krav for å oppfylle vilkårene. Dette er følgende:

  1. Gjeldsproblemene dine må være varige, ikke midlertidige.
  1. Du må først ha kontaktet dine kreditorer på egenhånd for å forsøke å oppnå en løsning på dine gjeldsproblemer.
  1. Gjeldsordningen må ikke virke støtende for andre personer. Det betyr blant annet at gjelden ikke må være tatt opp nylig. Det kan også virke støtende dersom gjelden består av betydelige skatte- og avgiftskrav eller straffegjeld.

Det er mulig å søke om gjeldsordning enten du har høy eller lav inntekt. Det stilles heller ingen krav om gjeldens størrelse.

Oppsummering

  • Har du varige gjeldsproblemer, kan du søke om gjeldsordning i din kommune.
  • Du må skaffe deg oversikt over all gjeld og kontakte kreditorene dine for en mulig løsning før du sender inn en søknad til namsmannen.
  • Gjeldsordningen varer vanligvis i 5 år. Etter det vil du du være gjeldfri, bortsett fra eventuelle boliglån og billån.
  • Dersom frivillig gjeldsordning ikke blir akseptert av dine kreditorer, kan du kreve tvungen gjeldsordning i tingretten.
  • I gjeldsordningsperioden må du leve svært nøkternt, og du vil kun få beholde penger til helt nødvendige utgifter, som for eksempel til bolig, strøm og mat.