Hva er realrente?

Begrepet realrente brukes ofte når det er snakk om både lån og sparing. Realrente viser ikke til hva lånet faktisk koster deg akkurat nå, men gir en indikasjon på hva lånet vil koste deg i fremtiden. I denne artikkelen vil vi forklare hva realrente egentlig er.

Hva er realrente?

Realrente skal tydeliggjøre hvor mye et lån reelt koster på lang sikt, og ikke på kort sikt. Om man har innskudd på konto eller i fond, vil realrenten vise til hvor mye avkastning man vil sitte igjen med, etter skatter, avgifter og inflasjon.

Realrente, eller reell rente, brukes ofte når vi snakker om boliglån. Renten beskrives som differansen mellom nominell rente og inflasjon. For at vi skal kunne forstå hva det innebærer, må vi først forklare hva disse begrepene betyr.

NB: Realrenten er ikke absolutt, og kun en indikasjon på hvor mye lånet vil koste deg. Hva det eksakte beløpet blir, bestemmes av den nominelle renten og gebyrene på lånet. Nederst i artikkelen kan du lese om hvorfor du bør ta hensyn til realrenten når du tar opp lån, eller når du setter av penger til sparing.

Nominell rente

Nominell rente viser til renten på lånet. Rentens størrelse angis i prosent. Den kalles også en løpende rente. Her inkluderes ikke gebyrer, som etableringsgebyr og faste termingebyrer, som ofte medfører når man tar opp lån.

Tips: Les mer om nominell of effektiv rente her.

Inflasjon

Inflasjon viser til en prisvekst over tid i samfunnet. Varer og tjenester blir gradvis dyrere. Når inflasjonen er høy, vil det som regel bety at befolkningens kjøpekraft har gått ned. Pengene mister litt av sin verdi. For eksempel vil en femtilapp i dag gi deg mer for pengene, enn den vil om ti år.

Når man måler inflasjon, tar man utgangspunkt i konsumprisindeks (KPI). Konsumprisindeksen tydeliggjør utviklingen i prisnivået på varer og tjenester. Om man fjerner avgiftsendringer og energivarer fra KPI, vil man ha et mål for det som kalles underliggende inflasjon.

Den reelle renten regnes ut slik: realrente = nominell rente – inflasjon. Nominell rente er den prosentvise satsen av lånebeløpet som du betaler i renter, mens inflasjon viser til en prosentvis prisøkning på varer og tjenester.

Eksempel på beregning av realrente

Et lån har nominell rente på eksempelvis 4,5%. Den faktiske kostnaden på lånet vil avhenge av inflasjonen. I dette eksempel går vi ut fra at inflasjonen er på 3%.

Vi regner ut realrente slik: Realrente = nominell rente – inflasjon

Realrente = 4,5% – 3%. Realrenten vil da være 1,5%.

Denne formelen er noe forenklet. Her er ikke kjøpekraften tatt i hensyn.

En annen formel, som kan sies å være mer nøyaktig, ser slik ut: Realrente = (Nominell rente – inflasjon)/(1+inflasjon/100). Du kan lese mer om utregning av realrente hos Takstsenteret.

Tips: Se også vår artikkel om lån med lav rente her: billigeforbrukslån.no/lån-med-lav-rente/

Positiv og negativ realrente

På grunn av inflasjonen vil pengene miste verdi over tid. Dette gjelder selvsagt også for pengene du låner. Ofte snakker en om positiv og negativ realrente. En positiv realrente indikerer at belastningen det innebærer å ha lånet, vil gradvis synke i sakte tempo.

Hvis den nominelle renten på lånet er lavere enn inflasjonen, kalles det negativ realrente. Du betaler da mindre i renter. Mange tror at en negativ realrente er utelukkende gunstig for deg som låntaker. Dette stemmer ikke, fordi det totale lånebeløpet blir høyere over tid, etter hvert som prisene stiger.

For långiver derimot, kan negativ realrente føre til at flere tar opp lån nettopp på grunn av at den nominelle renten er lavere. De vil derfor tjene penger på det.

Derfor bør du ta hensyn til realrente

Det er flere årsaker til at du bør regne ut realrenten når du tar opp et lån eller har satt av penger til sparing. Vi skal se på de viktigste faktorene her.

  • Søknad om lån: Om inflasjonen øker, vil det også bli dyrere å ta opp lån. Det kan gjøre at du får høyere rente eller at det blir vanskeligere å få innvilget forbrukslån.
  • Økte lånekostnader: Prisene øker. I dag har vi svak positiv realrente. Den reelle renten stiger når inflasjonen stiger. Det betyr at lånekostnadene dine øker. Her må vi skille mellom nominell og effektiv rente. Den effektive renten må vurderes, særlig ved større lån som boliglån, for det er effektiv rente som forteller deg hvor mye lånet faktisk koster deg, inkludert nominell rente og gebyrer.
  • Økt totalbeløp: Her gjelder det samme som nevnt ovenfor. Når inflasjonen øker og den reelle renten stiger, vil også det totale lånebeløpet bli større.
  • Sparing: Ved sparing vil en negativ realrente gjøre at pengene man sparer blir mindre verdt. Innskuddet vil derfor føre til lavere avkastning.
Du bør ta hensyn til realrente når du tar opp lån, for bare slik kan du få et innblikk i hva lånet vil koste deg på lang sikt.

Oppsummering

  • Realrente er en indikasjon på hvilken grad av belastning et lån vil gi deg på lang sikt. Når man beregner realrente, tar man hensyn til prisveksten på varer og tjenester, altså inflasjonen.
  • Når man måler inflasjon, tar man utgangspunkt i konsumprisindeks (KPI), som tydeliggjør utviklingen i prisnivået.
  • Hvis den nominelle renten på lånet er lavere enn inflasjonen, kalles det negativ realrente. Du betaler da mindre i renter.
  • Når prisene øker, vil det bli dyrere å ta opp lån, og totalbeløpet øker. Realrenten bør derfor tas hensyn til før du signerer en låneavtale, for bare slik kan du få innblikk i lånets totale og fremtidige kostnad.