Hva er styringsrente og hvordan påvirker den deg?

Vi blir alle påvirket av styringsrenten, både på samfunnsnivå og i personlig økonomi. Her får du en innføring i hva som påvirker styringsrenten, og hvordan den påvirker deg,

Hva er styringsrente?

Styringsrente er også kalt foliorente. Denne renten har vært styrende siden 1993. Fra 1986 til 1993 het det D-lånsrenten. Hos Norges Bank kan du se endringer i styringsrenten gjennom årene.

Styringsrenten er renten som bankene får på innskuddene i Norges Bank. Renten gjelder kun opp til et fastsatt beløp. Bankene får altså renter på sine innskudd, på lik linje som privatpersoner får renter på sin bankbeholdning.

Styringsrenten omtales ofte som det viktigste virkemiddelet for å stabilisere utviklingen i Norges økonomi. Styringsrente har stor innflytelse på den økonomiske situasjonen i samfunnet. Den påvirker både banker og privatpersoner av flere årsaker.

Når styringsrenten endres, påvirkes rentenivået bankene tilbyr på lån og innskudd for privatpersoner. Derfor berører også slike endringer privatøkonomien.

Markedsrentene påvirker også kronekursen og boligpriser, økonomisk utvikling og forventninger om fremtidig inflasjon.

Hva blir styringsrenten påvirket av?

Hver sjette uke avholdes møter i Norges Bank. Det vil si at styringsrenten fastsettes åtte ganger i året. Dette gjøres av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Styringsrenten blir påvirket av flere ting, blant annet økonomisk vekst, inflasjon, valutakurser, global økonomi, oljepriser og arbeidsledighet.

#1. Økonomisk vekst og inflasjon

Økonomisk vekst kan medføre at styringsrenten øker. Dette gjør Norges Bank for å bremse og stabilisere veksten, og slik få kontroll over forventet inflasjon.

Inflasjon viser til prisvekst i samfunnet over tid, der varer og tjenester gradvis blir dyrere. Høy inflasjon betyr at den norske kronen mister verdi. Inflasjon beregnes ut fra konsumprisindeks, KPI, som tydeliggjør utviklingen i prisnivået.

#2. Valutakurser og global økonomi

Valutakursene påvirker styringsrenten. Om valutaen er svak, vil sentralbanken kunne øke styringsrenten for å snu trenden. Når styringsrenten øker, vil importprisene gå ned og valutaen styrkes.

Motsatt vil en sterk valuta kunne føre til at styringsrenten reduseres. Da vil eksportmarkedet øke.

Styringsrenten styres av Norges Bank, og fastsettes åtte ganger i året av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

#3. Oljepriser

I 2014 falt oljeprisene, og dette gjorde at rentene ble redusert. De siste årene har det stabilisert seg. Oppgang i oljeprisene bidrar til økonomisk vekst.

#4. Arbeidsledighet

Hvis arbeidsledigheten går ned, kan det føre til at banken setter opp styringsrenten. På denne måten kan de stabilisere tilbud og etterspørsel av arbeidskraft, og slik unngå at arbeidsmarkedet blir overbelastet.

Slik påvirker endringer i styringsrenten deg

Endringer i styringsrenten vil påvirke deg. Vi skal se at det både er fordeler og ulemper med endringer i begge retninger.

Økning i styringsrenten

Hvis styringsrenten øker, vil det kunne føre til konsekvenser både for deg som privatperson og på samfunnsnivå. Lån og innskudd, inntekt og arbeid og internasjonal handel er de største områdene renteøkningen påvirker.

Lån og innskudd

Mange banker vil øke renten på lån som følge av at styringsrenten øker. Økt rente på lån vil gjøre at etterspørselen etter å låne penger går ned. Mer kostnader til renter gjør at mange kvier seg for å sitte på enda mer lån. Lån vil altså bli dyrere, og på denne måten påvirkes din privatøkonomi av styringsrenten.

Hvis færre tar opp lån, kan det føre til at inflasjonen bremses. Inflasjon viser til den forventede prisveksten i samfunnet over tid. Hvis inflasjonen sist år har vært på tre prosentpoeng, vil en vare du kunne kjøpe for 1000 kroner i fjor, koste deg 1030 kroner i år. Om lønnen din fortsatt er lik, har pengene mistet verdi.

Inflasjon måles gjennom konsumprisindeks, KPI, som tydeliggjør prisutviklingen.

Høyere renter påvirker også renter på innskudd for deg som privatperson. Har du mye penger på konto, vil høyere renter bidra positivt til økonomien din. Men har du mye gjeld, vil høyere rente føre til at rentekostnadene går opp.

Når renta øker, vil det være gunstig å sitte på mer innskudd enn gjeld. Men de fleste nordmenn har mer gjeld enn innskudd.

Man bør alltid være forberedt på et rentehopp. Derfor bør man ikke ta opp mer lån enn man vet at man kan betjene. Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på utviklingen av styringsrenten.

Lesetips: Se vår artikkel om effektiv og nominell rente i denne artikkelen.

Det er alltid smart å følge med på rentemøter og eventuelle renteendringer. Slik kan du være bedre forberedt på eventuelle rentehopp, som igjen vil påvirke utgiftene dine til varer, tjenester og renter.

Inntekt og arbeid

Også bedriftene vil merke renteøkningen. De vil få økte utgifter til sine lån, samtidig som etterspørselen etter varer og tjenesten går ned, noe som igjen reduserer behovet for arbeidskraft.

I perioder med høy rente kan bedriftene kvie seg for å øke lønn, foreta nyansettelser eller tilby andre goder.

Internasjonal handel

Valutakursen vil også endres når renten øker. Hvis styringsrenten går opp, mens andre sentralbanker holder sine renter på stedet hvil, kan valutainvestorer anse den norske kronen som lukrativ. Da styrkes verdien på den norske kronen.

Denne utviklingen er todelt. På den ene siden vil økt kroneverdi gi billigere varer og tjenester fra utlandet, og det gjelder også ferieturer. På den andre siden vil norske varer bli dyrere for eksport, fordi kronen er mer verdt.

Reduksjon i styringsrenten

En reduksjon i styringsrenten vil ha motsatt effekt. Når renten går ned, vil flere ha mulighet til å ta opp lån, og de fleste vil låne mer penger. Etterspørselen etter lån kan øke, og det kan inflasjonen også gjøre. Det vil altså gagne privatøkonomien om styringsrenten reduseres.

En lav styringsrente er et bilde på at den norske kronen har lavere verdi, og dermed at den norske økonomien er svak.

Lønnsveksten vil være mindre enn ved stabil rente, og sparepengene i banken vil ikke gi like mye avkastning om styringsrenten reduseres.

Styringsrente versus boliglånsrente

Styringsrenten og boliglånsrenten er ikke alltid like av flere årsaker. Styringsrenten styres av sentralbanken, og kan endres til en hver tid, mens boliglånsrenten settes av den enkelte bank og endres til fastsatte tidspunkt.

Boliglånsrenten vil bli påvirket av styringsrenten, men også av andre faktorer, som lånets størrelse og løpetid, og din kredittscore.

Banken må også betale for å låne penger, slik at de har penger å låne ut til sine kunder. Ofte låner banker penger andre steder enn i Norges Bank, og derfor kan det være de betaler mer i renter enn satsen for selve styringsrenten. De låner penger fra pengemarkedet.

Når banken skal fastsette rentene på pengene de låner ut til kundene sine, må de ta hensyn til hva de selv betaler i rente.

En lav styringsrente indikerer at den norske økonomien er svak, og lønnsveksten vil bli lavere enn ved stabil rente.

Oppsummering

  1. Styringsrenten har stor innflytelse på den økonomiske situasjonen i samfunnet og din privatøkonomi.
  2. Styringsrenten påvirkes av blant annet økonomisk vekst, inflasjon, valutakurser, global økonomi, oljepriser og arbeidsledighet.
  3. Økninger i styringsrenten vil kunne gi mer avkastning på innskudd i banken, men også økte kostnader til renter på lån. Reduksjon i styringsrenten vil gi færre kostnader til renter, men samtidig vil den norske økonomien svekkes.
  4. Boliglånsrenten og styringsrenten er ikke lik, fordi boliglånsrenten bestemmes av den enkelte bank, og banken må ta hensyn til sine renter for å låne disse pengene.