Dette gjør namsfogden

Namsfogden er en statlig institusjon som har myndighet til å kreve inn gjeld ved tvang.

Dersom du har skyldig gjeld som ikke betales til banker eller andre kredittselskap, kan i verste fall boligen eller andre verdigjenstander selges gjennom tvangssalg. Namsfogden kan også sørge for at kreditor får pengene sine gjennom et trekk i lønningen eller trygden din.

Slike situasjoner er som regel veldig dyre og ubehagelige. Les artikkelen og lær om hvordan du du kan stoppe inndrivelsen av gjelden før det går for langt.

Namsfogden og tvangsfullbyrdelsesloven

I Norge er det tvangsfullbyrdelsesloven som er det juridiske grunnlaget for å kreve et tvangssalg.

Namsfogden er den myndigheten som sørger for å utøve rettslige krav i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven og tvisteloven. Det vil si at dersom noen ønsker å inndra et krav ved tvang, så må det skje gjennom namsfogden.

Namsfogden realiserer pant

Namsfogden skal ikke bare drive inn gjelden, koste hva det koste vil. Den som skylder pengene har også rettigheter, og skal blant annet kunne beholde inntekt nok til å leve for.

Når man tar opp lån er det enten et lån uten sikkerhet eller et sikret lån. Et sikret lån gis mot pant i en verdi, som regel enten bolig eller bil.

Dersom låntaker ikke betaler gjelden kan den pantsatte verdigjenstanden selges for å  dekke lånet.

Pantesikkerhet gjør at låntaker som regel får bedre rentebetingelser enn på et usikret lån.

Slike krav må dokumenteres av banken når det sendes inn til namsfogden.

Banken må også dokumentere at lånet er misligholdt. Dersom kravet ansees å være gyldig går namsfogden til det skritt å kreve inndragelse eller tvangssalg.

Namsfogden kan iverksette trekk i lønn

Namsfogden kan også iverksette trekk i lønn eller trygd fra den som skylder pengene. Dette er spesielt aktuelt når gjelden ikke er sikret med pant, slik som forbrukslån og kredittkortgjeld. Les mer om forbrukslån her.

Et trekk i inntekt kan også foretas dersom gjelden er pantesikret, men der pantet ikke har tilstrekkelig salgsverdi til å dekke hele gjelden. Denne løsningen brukes i tillegg for pantesikret gjeld når lånet ikke er oppsagt, samtidig som kravet er så lavt at det ikke rettferdiggjør et tvunget salg.

Før trekk i lønn eller trygd gjennomføres blir låntaker informert ved at namsfogden sender ut et brev til skyldneren. I brevet vil det være et forslag til et budsjett. Der vil alle beløp fremkomme, både det som skyldes og hvor mye det vurderes å trekke månedlig av låntakers lønn.

Hvis namsfogden begjærer trekk i lønn vil arbeidsgiveren din være pliktig til å følge vedtaket. Trekket skal uansett gjennomføres i henhold til forskriften om livsoppholdssatser.

Du skal ha nok penger til å leve for

Dersom du er i den situasjonen at namsfogden er i ferd med å foreta trekk i lønn eller trygd, er det viktig å gå gjennom budsjettet du mottar.

Du bør sjekke at beløpene stemmer, og deretter vurdere selv om det vil være igjen tilstrekkelig penger til livsopphold.

Et tvangstrekk av lønnen skal ta hensyn til at låntaker skal sitte igjen med nok penger til livsopphold. Hvis det ikke vil være igjen nok penger av lønna til livsopphold skal ikke tvangstrekk bli gjennomført.

Uenighet om kravet

Hvis du er uenig i kravet må du kontakte Forliksrådet umiddelbart for å få endret kravet.

Dersom det er uenighet rundt grunnlaget for et gjeldskrav kan det påklages til forliksrådet. Forliksrådets ansvar er å løse tvister gjennom megling, for å unngå at saker kommer til rettsvesenet. Institusjonen kan også avsi dommer.

Når Forliksrådet kommer til at et gjeldskrav er gyldig sendes det videre til namsfogden.

I de tilfellene hvor en sak har vært oppe i Tingretten kan retten også pålegge namsfogden å utføre tvangsauksjon.

Et varsel om utleggsforretning kan også påklages, men da bør dette helst skje før den rettslige behandlingen.

Best å finne en minnelig løsning

Dersom en person med gjeld ikke betaler regningene sine, vil långiver i første omgang forsøke å få til en betalingsordning som skyldneren kan klare.

Det som ofte er enklest og best for alle parter er å finne en løsning som det er realistisk at låntakeren klarer å innfri.

En mulighet kan være å endre nedbetalingstiden på lånet. Da vil du få lavere månedlige avdrag, og dermed en bedre mulighet til å faktisk klare å betale regelmessig. Det vil i så fall ta lenger tid å innfri hele lånet, og dermed blir de totale lånekostnadene høyere.

Likevel er dette mye bedre enn at låneavtalen sies opp av banken. Et oppsagt lån betyr at du må betale tilbake hele den utestående saldoen, noe som kan bli omtrent umulig dersom inntektene dine er lave.

Alle som får purringer eller inkassovarsel bør ta dette alvorlig. De fleste saker kan løses dersom du får kontroll over situasjonen. Kontakt kreditor og få på plass en betalingsordning.

Lønner seg ikke å være vrang

Å ignorere henvendelser fra kreditor eller Namsfogden er å sabotere seg selv. Resultatet blir som regel at du får høyere kostnader og en vanskeligere situasjon.

I noen tilfeller kan det komme dit at skyldneren ikke betaler for seg, og heller ikke viser vilje til å finne en realistisk måte å betale det skyldige beløpet på.

Dersom långiver opplever at det er umulig å få betalt tilbake det skyldige beløpet åpner loven for en tvangsinnkreving.

Da vil långiver kontakte namsfogden for å få be om at det gjennomføres tvangssalg for å få dekket kravet.

Å vise manglende betalingsvilje er ikke en smart løsning, snarere tvert imot. Kreditoren vil som regel få pengene sine til slutt så lenge de har pantesikring, eller så lenge du har inntekt.

To ukers varsel

Tvangsfullbyrdelsesloven opplyser at tvangsfullbyrdelse kan skje to uker etter at et slikt varsel er sendt. Derfor er det viktig å ta kontakt med namsmannen umiddelbart dersom man mener at et slikt brev er sendt ut på feil grunnlag, eller brevet inneholder feil opplysninger.

De fleste vil oppleve det som svært kostbart og inngripende å få vedtak om tvangssalg eller lønnstrekk fra namsfogden. Derfor kan det være lurt å se på et brev fra namsfogden som en siste advarsel.

Sørg for å gjøre ditt ytterste for å komme långiver i møte, og for å unngå at namsfogden må gjennomføre et tvangssalg.

Oppsummering

  • Hvis et krav går så langt at namsfogden involveres risikerer du å tape store verdier.
  • Dersom boligen din blir solgt ved tvang kan du gå glipp av en fremtidig verdiøkning på denne.
  • Gjeld som ikke er pantesikret resulterer som regel i tvangstrekk av lønn eller trygd. Det betyr dårlig økonomisk handlefrihet, og ofte i mange år fremover.
  • Du får tid nok på deg til å reagere før namsfogden blir koblet til saken. Den beste løsningen er å ha en ærlig og realistisk dialog med kreditor. Få på plass en avtale om hvordan gjelden skal gjøres opp, og sørg for at du overholder forpliktelsene dere blir enige om.
  • Gjelden kan bli mer håndterbar dersom du forlenger nedbetalingstiden slik at avdragene blir mindre. Vurder også å refinansiere gjelden, spesielt hvis du har flere krav fra ulike kreditorer.