Hva skal jeg betale i skatt?

Lurer du på hvor mye du skal betale i skatt, men synes det er vanskelig å finne fram i begrep, regler og fradragsordninger? Her presenterer vi de viktigste faktorene som påvirker skattenivået til vanlige lønnsmottakere.

Inntektsskatt

Skatt på en gjennomsnittslønn i Norge utgjør i underkant av 30%. Satsene for skatt er regulert slik at skattenivået øker i takt med inntekten. Om du tjener lite, skal du betale mindre skatt. Dette kommer vi tilbake til under «trinnskatt». Minstefradraget i alminnelig inntekt spiller også en rolle.

Inntektsskatten består av tre deler, som alle virker inn på hva du skal betale i skatt.

 • Skatt på alminnelig inntekt
 • Trygdeavgift
 • Trinnskatt

Skatt på alminnelig inntekt

En alminnelig inntekt viser til alt du har i inntekt når fradragene er trukket fra. Dette kalles nettoinntekt. Hos Visma kan du lese mer om forskjellen på brutto og netto.

Under skatt på alminnelig inntekt kommer også næringsinntekter og kapitalinntekter inn. Eventuelle fradrag vil påvirke hvor mye du skal betale i skatt. Skatteetaten beregner fradragene ut fra lønnsoppgaver de har fått fra arbeidsgiverne dine, men noen fradrag må du selv ta ansvar for å få med i skattemeldingen.

Tips: Hos Smarte Penger kan du legge inn tallene dine i skattekalkulatoren. Slik kan du lettere få oversikt over hvor mye skatt du må betale.

Trygdeavgift

Alle som skatter til Norge, må betale en fastsatt trygdeavgift. Dette er en bruttoskatt, altså trekkes avgiften av inntekten før skatt. Trygdeavgiften finansierer folketrygden. I 2023 er satsen på 7,9% på lønnsinntekt for personer i alderen 17 til 69 år. For ungdommer og pensjonister ligger nivået på 5,1%.

Inntektsnivået ditt vil påvirke hvor mye du skal betale i trygdeavgift. Avgiften vil aldri overstige mer enn 25% av den delen av inntekten som overstiger en gitt sum; i 2023 er summen fastsatt til 69 659 kroner. NAV beskriver dette nærmere.

Inntektsskatten kan deles i skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift og trinnskatt, og sammen utgjør disse en skattesats som du betaler på forskudd månedlig.

Trinnskatt

Kanskje du har hørt om toppskatt? I 2016 ble denne avløst av trinnskatten. Trinnskatten består av seks trinn, og denne skatten beregnes på lik linje som trygdeavgiften av bruttoinntekten. Fradrag spiller derfor ingen rolle for trinnskattens størrelse.

Inntekten som trinnskatt beregnes ut fra, inkluderer også trygdeytelser som blant annet sykepenger og uføretrygd. Du skal ikke betale trinnskatt for de første 198 349 kronene per 2023. Hos Skatteetaten finner du mer informasjon om dette.

Eksempel: Tjener du 600 000 kroner, vil du måtte betale 2,43% i trinnskatt, noe som utgjør 14 208 kroner.

Dette utgjør derfor bare en liten del av det du tilsammen må betale i skatt.

Fradrag påvirker hva du skal betale i skatt

Det finnes flere former for fradrag, som vil påvirke beløpet du må betale i skatt. Noen av fradragene kommer automatisk i skattemeldingen, andre må du skrive inn selv. Skatteetaten har en egen fradragsveileder hvor du kan legge inn dine opplysninger for å regne ut hvor mye fradrag du kan få.

De vanligste og viktigste fradragene er:

 • Minstefradrag
 • Personfradrag
 • Foreldrefradrag
 • Rentefradrag
 • Reisefradrag

Her vil vi gå nærmere inn på alle disse fradragene. Merk: Fradragene nedenfor påvirker ikke trinnskatt og trygdeavgift.

Minstefradrag

Kanskje har du utgifter knyttet til jobb. Du kan kreve fradrag når disse kostnadene er høyere enn minstefradraget. Minstefradraget er en sum som regnes ut automatisk. Maksimalt fradrag var i 2023 på 104 450 kroner.

Dette fradraget legges inn i skattemeldingen, og trekkes fra inntekten din.

Skatteetaten beskriver blant annet dette som fradragsberettigede kostnader:

 • Kostnader knyttet til videreutdanning
 • Kostnader knyttet til reise/overnatting
 • Kostnader knyttet til hjemmekontor
 • Innkjøp av faglitteratur og arbeidsklær

Se hele listen her.

Personfradrag

Personfradraget ser du ikke i skattemeldingen, men det påvirker like fullt hvor mye du betaler i skatt. Dette er et bunnfradrag i inntekten.

I 2023 var summen for personfradraget på 79 600 kroner. Summen er trukket i fra inntekten før det betales skatt av alminnelig inntekt.

De vanligste skattefradragene er minstefradrag, personfradrag, foreldrefradrag, rentefradrag og reisefradrag. Hos Skatteetaten kan du legge inn dine fradrag i en fradragsveileder, for å se hvor mye du kan skrive av.

Foreldrefradrag

Foreldrefradrag er fradrag til foreldre med barn under 12 år, og inkluderer utgifter til barnehage, dagmamma og skolefritidsordning (SFO). Fradraget trekkes automatisk, men har du dagmamma, må du føre det selv i skattemeldingen.

Hvis du har barn med særskilte omsorgsbehov, kan du få foreldrefradrag selv om barnet er eldre enn 12 år.

Du kan også få fradrag for kjøring til og fra barnehage/dagmamma/SFO, så lenge det innebærer at du får ekstra kostnader knyttet til kjøringen. I Skatteetatens kalkulator kan du legge inn reiseutgiftene dine for å regne ut fradrag.

Rentefradrag

Alle slags lån med renter vil gi deg fradrag, deriblant boliglån, billån og kredittlån. Du kan også kreve fradrag for etableringsgebyr, kostnader knyttet til refinansiering av lån, renter på lån til private långivere, og renter på lån i utlandet. Fullstendig oversikt kan du finne hos Nordea.

NB: Inkassogebyrer er ikke fradragsberettiget.

Har du en medlåntaker, blir rentefradraget kun oppført hos en av dere, men dette kan dere enkelt endre i skattemeldingen. Husk at det alltid er mest lønnsomt at den som har høyest skattbar inntekt, skriver av disse fradragene på sin skattemelding.

Reisefradrag

Om du må reise mellom hjem og arbeidssted, kan du få fradrag for reiseutgifter. Dette fradraget må legges inn manuelt i skattemeldingen, og regnes ut fra en fastsatt sats. Det betyr at de faktiske utgiftene ikke spiller en rolle, og det gjør heller ikke måten du kommer deg til jobb på (buss/bil/tog). Les mer her.

Når disse fradragene er fylt inn i skattemeldingen, automatisk eller manuelt, vil du kunne få en større pekepinn på hva du skal betale i skatt.

Formuesskatt og eiendomsskatt kan også påvirke hva du betaler i skatt

Formuesskatt

Formuesskatten beregnes av netto formue. Det vil si at gjelden vil trekkes fra før formuesskatten beregnes. Dette innebærer verdier i eiendom, aksjeportefølje og bankinnskudd. Formuen i boligen vil regnes ut fra ligningsverdi.

For at du skal få formueskatt, må netto formue være over 1,7 millioner kroner. Skatten beregnes fra hver krone over dette beløpet.

Eiendomsskatt

Noen kommuner har innført eiendomsskatt. Skatten beregnes ut fra tre faktorer: skattepromille, boligverdi og bunnfradrag. Eiendomsskatt reguleres av eiendomsskatteloven.

Hos Huseierne kan du lese mer om beregning av eiendomsskatt.

Om du er i tvil om reglene der du bor, kan du ta kontakt med kommunen.

Formuesskatt og eiendomsskatt kan også påvirke hvor mye du må betale i skatt. Formuesskatten trer i kraft først ved verdier på over 1,7 millioner, og eiendomsskatten er ikke innført i alle kommuner.

Hva skal jeg betale i skatt i måneden?

Stort sett alle lønnstakere betaler forskuddsskatt hver måned. Skatten trekkes fra inntekten din før du får den på konto. Hvert år gjør Skatteetaten et estimat på hvor mye du kommer til å tjene, og skatten beregnes ut fra dette.

Om det skal vise seg at du betaler for mye, fordi du har gått ned i lønn, vil du få tilbake beløpet som overskrider satsen. Og motsatt: om du har betalt inn for lite, vil du få restskatt.

Unntakene fra månedsvis skattetrekk er juli og desember. I juli betaler man ikke skatt, men måneden er ikke skattefri. Man betaler heller litt mer skatt i de andre månedene, slik at man har mer penger på konto i sommerferien.  I desember betaler man bare halv skatt.

Vi råder deg til å logge deg inn på Skatteetaten og følge med på skattekortet ditt. Kanskje har du endret bosted, giftet deg eller skiftet jobb, og dette vil påvirke hvor mye du skal betale i skatt. Da kan du enkelt søke om nytt skattekort.

Oppsummering

 1. Skatt av inntekt består av tre deler: Skatt av alminnelig inntekt, trygdeavgift og trinnskatt.
 2. Det finnes mange fradragsordninger som spiller inn på utregningen av hvor mye skatt du må betale. De viktigste er minstefradrag, personfradrag, foreldrefradrag, rentefradrag og reisefradrag.
 3. I noen kommuner må man betale eiendomsskatt. Formuesskatten kan også påvirke hvor mye du skal betale i skatt, men bare om du har over 1,7 millioner i verdier.
 4. Sjekk gjerne ut skattekalkulatoren hos Skatteetaten for å få svar på hva du må betale i skatt.