Hva er nettolønn

Vi snakker ofte om nettolønn, men hva er det egentlig? I denne artikkelen vil vi utdype hva nettolønn innebærer, og hvordan du kan regne ut hvor mye du får i nettolønn, altså når skatt og fradrag er trukket fra bruttolønnen.

Hva er nettolønn?

Begrepet netto viser til en sum der alle fratrekk er trukket fra. Nettolønnen kan forklares som en kompensasjon som du som arbeidstaker får fra arbeidsgiver for å ha utført jobben.

Avtalen om nettolønn skal være inngått mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Da har arbeidsgiver ansvar for å betale den ansattes skatteandel, og å beregne og rapportere inn bruttolønnen i det som kalles a-meldingen til Skatteetaten.

Nettolønn viser til at skatter og fradrag ikke er medregnet i totalbeløpet. Dette er dermed den summen en ansatt vil få når lønnen kommer på konto. Det er dette beløpet man har til fri disposisjon, og til å betjene faste kostnader, som hus, lån og mat, og kostnader til andre ting man ønsker å bruke penger på.

Derfor er det mange som synes det er mer virkelighetsnært å forholde seg til nettolønn framfor bruttolønn.

Tips: Hvis du holder oversikt over økonomien din ved hjelp av et budsjett, er det alltid nettolønnen du må føre inn, siden det er nettopp nettolønnen som forteller deg hvor mye penger du faktisk har til rådighet.

Hos Skatteetaten kan du lese mer om nettolønn hos arbeidstakere.

Er nettolønn og netto utbetalt lønn det samme?

Det er noen forskjeller mellom nettolønn og beløpet du faktisk får på konto, også kalt netto utbetalt lønn, som du bør være klar over. For det er ikke slik at du nødvendigvis får utbetalt hele summen av nettolønnen din.

Noen ordninger vil kunne redusere nettolønnen, og dermed hvor mye du får utbetalt. Noen av disse ordningene skal inngås etter avtale, mens andre skjer automatisk, uten at du kan påvirke trekkene.

Nettolønnen viser til den lønnen du har til disposisjon, når skatter og fradrag er trukket fra. Merk deg likevel at beløpet på nettolønnen og beløpet du faktisk får utbetalt, ikke behøver å være helt like.

Fratrekk som kan redusere summen av nettolønnen

 • Forsikringer/pensjonsordninger: Arbeidsgiver kan også tilby pensjonsordninger og forsikringer for arbeidstakeren, og dette skal være trukket fra når du får lønnen på konto. Tjenestepensjonsordningen krever at arbeidsgiver oppretter ordningen for de fleste arbeidstakere som er ansatt i 75% stilling eller mer.
 • Utgifter til kaffe/mat: Kanskje har arbeidsplassen din kaffeordninger eller kantine, og da kan det være du trekkes et fast månedlig beløp i lønn. Dette skjer kun etter avtale med arbeidsgiver.
 • Utgifter til telefon: Har du jobbtelefon som brukes privat, vil dette også trekkes fra nettolønnen din før du mottar pengene.
 • Tvangstrekk: Har du tvangstrekk på grunn av utestående inkassokrav, som for eksempel manglende betaling av barnehage, kan dette også virke inn på hvor mye du faktisk får utbetalt av nettolønnen. Dette er ikke en ordning du kan bestride.
 • Ferie: Hvis du skal ha ferie, vil dette trekkes fra lønnen din. Du kan lese mer om feriepengeordningen her. Alle må ta ut ferie, så denne ordningen kan heller ikke bestrides.

Ordninger som kan øke summen av nettolønnen:

I tillegg kan ulike andre variabler gjøre at du får et høyere utbetalt beløp enn nettolønnen.

 • Utlegg: Hvis du har lagt ut for ulike varer, vil dette utbetales sammen med lønnen din. Dette kalles tilbakebetaling. Det kan for eksempel være innkjøp av utstyr til bedriften som du har betalt, men som bedriften skal dekke.
 • Bonuser: Noen har bonusordninger, og eventuelle bonuser vil komme i tillegg til nettolønnen din.

Merk deg at du alltid vil finne oversikt over eventuelle fratrekk, bonuser og tilbakebetalinger på lønnsslippen.

Nettolønn versus bruttolønn

Vi nevner ofte bruttolønn når vi snakker om lønn. Bruttolønn skiller seg fra nettolønn ved at bruttolønn viser til summen før man har trukket fra skatt. Eventuelle bonuser eller goder er heller ikke medregnet i bruttolønnen.

Hvor høy bruttolønnen er, bestemmes av en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det kan være en avtale om timelønn eller månedslønn. Hvis avtalen tilsier at du har for eksempel 30 000 kroner i månedslønn eller 270 kroner i timen, er dette alltid bruttolønn det er snakk om.

Nettolønn er det motsatte av bruttolønn. Bruttolønn viser til lønnen som er fastsatt i arbeidsavtalen din, og der både skatter og noen fradrag er inkludert i beløpet. Nettolønnen er derfor en sterkere indikator på hva du faktisk får utbetalt.

Når skatt trekkes fra bruttolønn, får vi nettolønn

Husk at ordningen med nettolønn ikke gir deg fritak fra å sende inn skattemelding og å følge med på at du betaler nok skatt. Du bør derfor logge deg inn på Skatteetaten for å undersøke at skattetrekket ditt står i stil med lønnsnivået ditt. Her kan du endre på skattekortet om ønskelig.

Det er ikke nødvendigvis slik at alle du jobber med i bedriften som har samme bruttolønn, får utbetalt et helt likt beløp i nettolønn. Siden fratrekkene varierer, vil også nettolønnen variere.

Summen på nettolønnen vil bli ulik fordi man betaler ulike summer i skatt, og ikke alle betaler for kaffe, kantine eller andre ting i bedriften.

Du kan regne ut hvor mye du skal betale i skatt ved hjelp av skattekalkulatoren.

Utregning av nettolønn

For å kunne regne ut nettolønnen din, må du vite hvor mye du har i bruttolønn. Dette står på lønnsslippen din. Når du har denne summen, kan du sjekke hvor mye skatt du skal betale, og trekke dette fra bruttolønnen.

Hvis du vil vite hvor mye du faktisk får på konto, må du også undersøke hvilke fratrekk du har. Dette kan du finne ut ved å snakke med arbeidsgiver, eller ved å undersøke lønnsslippen.

Eksempel på utregning av nettolønn

Som et eksempel tar vi utgangspunkt i at du har en brutto månedslønn på 40 000 kroner, og at du betaler skatt på 35%. Regnestykket blir da slik:

40 000/100*35= 14 000 kroner.

Dette er beløpet som du skal betale i skatt. Det må da trekkes fra bruttolønnen for å finne ut hva du får i nettolønn.

40 000-14 000= 26 000 kroner i nettolønn.

Husk at eventuelle fratrekk, som nevnt tidligere, vil påvirke hvor mye du faktisk får på kontoen din. Hvis du har kantine- og kaffepenger på 300 kroner, og en telefon som koster 200 kroner i måneden, må du trekke fra disse 500 kronene fra nettolønnen, for å finne hvor mye du får utbetalt på konto.

Du vil da få 25 500 kroner netto utbetalt lønn.

Formelen for å regne ut hvor mye du får i nettolønn, ser slik ut: brutto månedslønn – skattetrekk/fratrekk = nettolønn. Husk at eventuelle fratrekk også må innlemmes for å få en mer presis beregning av nettolønn.

Hva er gjennomsnittlig nettolønn?

Selv om vi nå ser på gjennomsnittlig lønn i Norge, er det viktig å huske på at mange lever under gjennomsnittet. Dette fordi noen har svært høye lønninger og derfor drar gjennomsnittet opp.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittslønnen (bruttolønn) i 2022 i Norge var på 53 150 kroner i måneden. Det gir en årslønn på 638 000 kroner. Kvinner tjener mindre enn menn.

For å finne ut hva den gjennomsnittlige nettolønnen er, må man undersøke hvor mye gjennomsnittsskattetrekket er på. Hos Statistisk Sentralbyrå kan du finne statistikk over gjennomsnittet for skattetrekk.

Eksempel på utregning av gjennomsnittlig nettolønn

For å finne ut hvor mye gjennomsnittlig nettolønn kommer seg på, tar vi utgangspunkt i statistikken og den gjennomsnittlige brutto årslønnen på kr. 638 000. Et gjennomsnittlig skattetrekk er på 30%.

Formelen ser da slik ut: brutto årslønn/100 prosent * gjennomsnittlig skattetrekk.

Beregning av skatt: 638 000 kroner/100 prosent *30 = 191 400 kroner. Dette er da skatten som skal trekkes fra bruttolønnen.

Utregning av nettolønn: 638 000 kroner i bruttolønn – 191 400 i skattetrekk = 446 600 kroner i gjennomsnittlig nettolønn.

Nettolønn når du skal søke om lån

Du har kanskje sett at du må oppgi bruttolønnen din når du skal søke om lån. Bankene må forholde seg til utlånsforskriften når de skal innvilge lån til kunder. Forskriften sier at de ikke kan låne mer penger enn fem ganger brutto årsinntekten din.

Derfor er det bruttolønnen som spiller en rolle i lånesøknaden, og ikke nettolønnen.

En gjennomsnittlig brutto årslønn i Norge i dag er på 638 000 kroner og et gjennomsnittlig skattetrekk er på 30%. En gjennomsnittlig nettolønn vil derfor komme på 446 000 kroner.

Oppsummering

 1. Nettolønn viser til beløpet du sitter igjen med, etter at skatten er trukket fra bruttolønnen.
 2. Nettolønn og netto utbetalt lønn trenger ikke å være det samme beløpet. Netto utbetalt lønn er beløpet du får på konto, når andre beløp er trukket fra eller lagt til. Slike beløp kan for eksempel være utgifter knyttet til jobb, som kantine, kaffe eller utlegg for varer og tjenester.
 3. Eventuelle tvangstrekk eller bonusordninger kan også virke inn på netto utbetalt lønn, og dermed gi deg mindre eller mer penger på konto enn nettolønnen tilsier.
 4. Bruttolønnen er lønn før skatt. Bruttolønn reguleres av arbeidsavtalen din, og om årslønnen din er på 500 000, er det snakk om bruttolønn.
 5. For å regne ut nettolønnen din, må du ha oversikt over bruttolønnen og eventuelle fratrekk. Dette er spesifisert på lønnsslippene dine.