Låneforsikring på forbrukslån

I denne artikkelen forklarer vi deg hva låneforsikring på forbrukslån er, hvordan det fungerer og hva det koster å tegne denne forsikringen. I tillegg kan du lese om hvilke krav som stilles for å kunne kjøpe en låneforsikring.

Hva er egentlig låneforsikring på forbrukslån? 

Enkelte forsikringer er obligatoriske å ha i Norge, mens andre forsikringer anbefales det å ha. Det finnes også forsikringer som kan være helt overflødige. Utover de lovpålagte forsikringene, som for eksempel ansvarsforsikring på bil, er det din egen situasjon som avgjør hvilke forsikringer som er viktige for deg å ha.

Alle forsikringer som finnes på markedet skal erstatte økonomisk tap som skyldes uforutsette hendelser. Slik er det også med låneforsikring på forbrukslån. Den skal dekke gjelden du har forsikret dersom du plutselig skulle miste jobben eller bli alvorlig syk.

Selv om det finnes gode trygdeordninger, ville du gått kraftig ned i lønn dersom du skulle oppleve å bli permittert eller oppsagt på arbeidsplassen. Det samme ville vært tilfelle om du ble 100% sykemeldt.

En låneforsikring ville da ha vært til god hjelp for deg i en slik krevende økonomisk situasjon, fordi du ville få dekket dine månedlige utgifter på ditt forbrukslån.

En låneforsikring på forbrukslån gir deg trygghet i hverdagen dersom du skulle bli permittert, sykemeldt eller oppsagt på arbeidsplassen. Den vil da dekke terminbeløpet på ditt forbrukslån.

Hvordan låneforsikring på forbrukslån fungerer

Det er viktig å være klar over at en låneforsikring er knyttet til ett bestemt forbrukslån, og den dekker derfor ikke all forbruksgjeld du måtte ha. Har du flere forbrukslån, bør du velge å tegne låneforsikring på det lånet du betaler mest på i måneden. Altså det lånet som ville vært vanskeligst å betjene dersom du mistet din arbeidsinntekt.

La oss si at du har tatt opp et større forbrukslån på kr. 200 000,-. Det er ikke uvanlig at et lån uten sikkerhet på kr. 200.000,- med en nedbetalingstid over 5 år, vil koste deg et sted mellom kr. 3 700,- og kr. 4 000,- i måneden. Skulle du oppleve å bli permittert, oppsagt eller alvorlig syk i løpet av nedbetalingsperioden, ville terminbeløpene kanskje bli umulig for deg å betale.

Husk at ved arbeidsledighet eller permittering kan det gå 90 dager før det utbetales ytelse fra forsikringsselskapet. Dette skyldes at forsikringsselskapene opererer med en karenstid på låneforsikringer.

Med en låneforsikring på et slikt lån vil forsikringsselskapet dekke avdrag, renter og gebyrer. På denne måten hadde du sluppet å få betalingsproblemer, noe som i verste fall kunne endt med betalingsanmerkning og inkassokrav.

Det er imidlertid vanlig at det er en ventetid på 30 dager før en låneforsikring trer i kraft. Dette kalles også for karenstid, og vil si at dersom du ble sykemeldt i 12 måneder, så ville du fått dekket 11 terminbeløp på forbrukslånet ditt. Med utgangspunkt i et terminbeløp på kr. 4000,- ville du til sammen kunne fått dekket 44.000,-.

En låneforsikring på forbrukslån kan dermed gi deg tryggere hverdag. Du slipper å bekymre deg for hvordan du skal klare å betjene ditt forbrukslån hvis du helt uforventet mister jobben eller blir sykmeldt over en lengre tidsperiode.

Det er viktig å være klar over at en låneforsikring opphører automatisk når forbrukslånet er nedbetalt.

Tips: Les også vår artikkel om forbrukslån med lav rente her.

Hva koster det låneforsikring?

Siden bankene samarbeider med forskjellige forsikringsselskaper, så vil forsikringspremien også variere. Det er derfor ikke mulig å gi noe fasitsvar. Likevel er det vanlig at bankene beregner prisen på en låneforsikring ut fra en prosent av terminbeløpet. Prosenten ligger ofte mellom 5 – 15% av månedsbeløpet du betaler på ditt forbrukslån, avhengig av hvilken bank du har lånet ditt i.

Dersom du for eksempel betaler kr. 4000,- i måneden på forbrukslånet, og forsikringsselskapet tar 8% av terminbeløpet, vil du måtte betale kr. 320,- pr. måned. Dette beløpet vil legges til avdrag, renter og termingebyr på din faktura.

Låneforsikringen vil i løpet av ett år koste deg kr. 3840,-. Velger du å ha låneforsikring på et forbrukslån i 5 år, vil du måtte betale kr. 19.200,-. Dersom du har denne låneforsikringen i 2 år, er totalbeløpet for forsikringspremien kr. 7680,-.

Husk å lese forsikringsvilkårene nøye

Før du undertegner en avtale om låneforsikring, bør du lese og forstå forsikringsvilkårene. Det kan være store variasjoner i vilkårene mellom de ulike aktørene på markedet.

Banker som tilbyr låneforsikring på forbrukslån, samarbeider med ulike forsikringsselskaper. Dette gjør at vilkårene i stor grad vil variere ut fra hvilken bank du har lånet ditt i.

Derfor er det svært viktig å lese forsikringsvilkårene nøye før du skriver under på en avtale, slik at du forstår hva låneforsikringen dekker og hva den ikke dekker. Ved å sette deg godt inn i forsikringsavtalen, slipper du å få ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt dersom du skulle få behov for å få erstatning fra forsikringsselskapet.

Normalt vil en låneforsikring kun dekke utgiftene til ditt forbrukslån på grunn av arbeidsledighet ved permittering og oppsigelse eller ved bortfall av inntekten din dersom du blir langvarig syk.

Enkelte forsikringsselskaper tilbyr en låneforsikring der du vil få erstatning ved tap av liv, og forsikringsselskapet vil da dekke hele den resterende gjelden på forbrukslånet. De etterlatte vil på denne måten unngå å måtte overta forbruksgjelden din.

Hvem kan tegne låneforsikring på et forbrukslån? 

Vilkårene for å kunne tegne låneforsikring varierer ut fra hvilket forsikringsselskap som de ulike bankene samarbeider med. Det er likevel noen generelle krav som går igjen hos de fleste banker som tilbyr låneforsikring på forbrukslån. Disse er følgende:

 • Du må vanligvis være i aldersgruppen 18 – 65 år. I tillegg må du være bosatt i Norge og være medlem av norsk folketrygd.
 • Det kreves som regel at du er fast ansatt og jobber minst 16 timer per uke. Også midlertidig ansatte kan tegne låneforsikring. Enkelte banker tilbyr dessuten denne forsikringstypen til studenter og selvstendig næringsdrivende.
 • Vær oppmerksom på at noen tilbydere krever at du har hatt fast arbeid i

minst 6 måneder før du kan inngå en avtale om låneforsikring.

 • Du må ikke ha sykdom eller skade som kan føre til uførhet når du inngår forsikringsavtalen.
 • Får du uføretrygd, dagpenger eller sykepenger, kan du ikke inngå en avtale om låneforsikring.
 • Før avtaleinngåelse må du ikke ha mottatt varsel om oppsigelse eller permittering eller hatt kjennskap til at dette kan bli aktuelt i nær fremtid.

Trenger jeg egentlig låneforsikring? 

Har du et større forbrukslån på kr. 200.000,-, vil en låneforsikring være god å ha hvis du plutselig mister din arbeidsinntekt. På den annen side så vil en låneforsikring gjøre lånet betydelig dyrere, og dette er penger som du kunne ha brukt til å betale ned på lånet raskere.

Hvor sterkt du bekymrer deg over økonomien i forhold til din forbruksgjeld, kan gi deg en pekepinn på om du bør tegne en låneforsikring eller ikke. Du bør også tenke gjennom din arbeidssituasjon, og om du regner med å kunne beholde jobben der de neste 5 årene.

Har du et mindre forbrukslån med kort nedbetalingstid, vil en låneforsikring vanligvis være overflødig. Ved større lånesummer som har et betydelig høyere terminbeløp, bør du tenke gjennom om en låneforsikring vil være aktuelt for deg.

Utover dette er det kun din personlige vurdering som avgjør om du har behov for denne forsikringstypen eller ikke.

Det finnes også andre forsikringer på markedet som du kan vurdere, og som muligens gir enda bedre dekning enn en låneforsikring på forbrukslån. Både uføreforsikring og livsforsikring gir trygghet mot økonomisk tap.

Les også: Vår artikkel om lån til bedrift

Du har rett til å benytte din angrerett i henhold til angrerettloven. Dette gjelder også for en låneforsikring på forbrukslån. Angreretten må gjøres gjeldende innen 30 dager etter at du har signert forsikringspapirene.

Begrensninger på låneforsikring 

Det er mange unntak og begrensninger på låneforsikringer hos de ulike forsikringsselskapene, særlig når det gjelder hvor lenge du får dekket utgiftene dine på forbrukslånet og hvor mye du får dekket. 

De aller fleste låneforsikringer på markedet dekker terminbeløpet i kun opptil 12 måneder. Er du sykemeldt lenger enn dette, må du regne med å betale de månedlige kostnadene på lånet ditt selv.

Når det gjelder hvor mye du kan få i økonomisk erstatning ved tap av arbeidsinntekten din, vil det alltid foreligge begrensninger. Størrelsen på maksimalt månedsbeløp som blir betalt av forsikringsselskapet og det maksimale totalbeløpet som dekkes i de 12 månedene kan ha store variasjoner. Disse beløpene skal imidlertid stå oppført i hver enkelt forsikringsavtale.

Inngår du en forsikringsavtale, vil det også være en karensperiode på 90 dager når det gjelder permittering og arbeidsledighet. Det betyr i praksis at du ikke vil få dekket termingebyrene på forbrukslånet ditt hvis du blir arbeidsledig i løpet av de første 3 månedene etter at du kjøpte låneforsikringen.

Det kan ofte være begrensninger for selvstendig næringsdrivende i forhold til en låneforsikring på forbrukslån. Som regel vil ikke arbeidsledighet bli dekket av forsikringsselskapet med mindre du er arbeidstaker i fast eller midlertidig stilling.

Oppsummering

 • En låneforsikring på forbrukslån kan være god å ha dersom du skulle bli ufrivillig arbeidsledig eller alvorlig syk.
 • Låneforsikringen vil kun dekke terminbeløpene i opptil 12 måneder på det forbrukslånet du har forsikret.
 • Husk å lese forsikringsvilkårene nøye før du undertegner en avtale. Det er store variasjoner på markedet mht. hva en låneforsikring dekker og ikke dekker.
 • Du betaler vanligvis en prosentsats av terminbeløpet på forbrukslånet ditt for en låneforsikring. Jo høyere lånesum du har, jo mer kostbar blir forsikringen.
 • Likevel er det de største lånene som er verdt å forsikre. Dette fordi terminbeløpene er høye, og de kan bli vanskelig å betjene dersom du mister arbeidsinntekten.
 • Husk at du når som helst kan si opp en låneforsikring.