Konsekvenser ved manglende betaling av forbrukslån

Lurer du på hva konsekvensene er hvis du ikke betaler forbrukslån i tide? I første omgang får du vanligvis en påminnelse og et lite purregebyr, men problemet blir både dyrt og vanskelig hvis du ikke reagerer raskt nok. 

Her går vi igjennom steg for steg hva banken vil gjøre ved manglende betaling på et forbrukslån. Vi viser deg hva det vil koste alt ettersom hvor langt saken har gått, hva lovverket sier, og hva du kan gjøre for å løse problemet.

Vi ser også på et veldig viktig og avgjørende punkt, nemlig hva som skal til for at banken kan anse lånet som misligholdt. Hvis det skjer har du et betydelig større problem enn du hadde til å begynne med.

Purring og inkassovarsel kommer først

Du bør ta et inkassovarsel på alvor. De fleste har mulighet til å løse problemet før det går for langt, men det krever at du ikke ignorerer henvendelsene fra banken eller inkassoselskapet.

Når du ikke betaler på lånet i tide vil banken vanligvis sende deg en purring.

Banken kan sende flere purringer om ønskelig, og første purring kan sendes allerede dagen etter at regningen forfalt. Banken kan imidlertid ikke kreve gebyr for purringen før det er gått minst 14 dager siden forfall. Purregebyr kan kreves kun to ganger.

Banken kan også velge å sende et inkassovarsel med én gang etter at regningen er forfalt. De trenger med andre ord ikke purre først.

For inkassovarselet kan de også kreve et gebyr på samme størrelse som purregebyret. I alle tilfeller vil antallet aldri bli flere enn to, for eksempel to purringer med gebyr, eller ett purregebyr pluss ett inkassovarsel med gebyr.

Tiden du har til å løse problemet:

 • Du vil nå få en betalingsfrist på minimum 14 dager.

Kostnader:

 • Per 2021 er satsene for hvert purregebyr satt til 35 kroner.
 • Satsen for et inkassovarsel er også 35 kroner.

Slik løser du problemet:

 • Hvis du betaler det forfalte beløpet innen 14 dager vil problemet som regel være løst.
 • Hvis du ikke klarer å betale hele beløpet bør du kontakte banken umiddelbart. Forklar situasjonen og be om å få en løsning, for eksempel at du får avdragsfrihet denne måneden.
 • Du bør uansett betale så mye du kan av det forfalte beløpet.

Forbrukerrådet har laget en guide til hvordan du klager på et inkassovedtak.

Inkasso og betalingsoppfordring

En inkassosak kan løses før rettslig inndriving iverksettes, men du har ikke så god tid på deg på dette tidspunktet.

Når det har gått minimum 14 dager fra du mottok inkassovarsel har kravet blitt en inkassosak. Nå vil du vanligvis få tilsendt en betalingsoppfordring.

Dette gjøres som regel av det inkassoselskapet som banken benytter.

Pågående inkassosaker kan føre til avslag dersom du søker om å låne til refinansiering av gjelden, men ikke nødvendigvis.

Tips: Les mer om refinansiering av gjeld her.

Senere vil det bli registrert en betalingsanmerkning, og da er det som regel for sent å få refinansiert gjelden.

Det er viktig å være klar over at en betalingsoppfordring og etablert inkassosak betyr at du nærmer deg en rettslig inndriving av kravet, og dette er en situasjon du så absolutt bør unngå.

Tiden du har til å løse problemet:

 • Du har igjen minimum 14 dager på deg til å betale før det blir satt i gang en rettslig inndrivelse av kravet.

Kostnader:

 • Per 2021 er satsen for en betalingsoppfordring 210 kroner.
 • Siden saken nå er gått til inkasso, det vil si du betalte ikke innen fristen som fulgte med inkassovarselet, må du også betale et inkassosalær.

Slik løser du problemet:

 • Løsningen er å enten betale hele beløpet du skylder, inkludert gebyr for betalingsoppfordring og inkassosalær som har kommet i tillegg.
 • Hvis du ikke klarer betale alt må du også her forsøke å få til en ordning med banken eller inkassoselskapet.
 • Det er enda viktigere nå å få kontroll på situasjonen. Uteblir betalingen vil lånet kunne bli oppsagt. Det vil si at kravet da ikke bare er det forfalte beløpet, men hele restgjelden på lånet pluss alle omkostninger.

Sliter du med å betjene gjelden din? Vurder å søke om et samlelån. Det kan være den enkleste løsningen for de som har betalingsproblemer.

Dette koster inkassosalæret

Inkassoselskapet (eller banken om de velger egeninkasso) har rett til å kreve et inkassosalær når fristen for inkassovarselet på 14 dager ikke er overholdt.

Satser for lett inkassosalær
Beløp opptil500 kronersalær = 175 kroner
Beløp opptil1 000 kronersalær = 245 kroner
Beløp opptil2 500 kronersalær = 280 kroner
Beløp opptil10 000 kronersalær = 560 kroner
Beløp opptil50 000 kronersalær = 1 120 kroner
Beløp opptil250 000 kronersalær = 2 520 kroner
Beløp over250 000 kronersalær = 5 040 kroner

Du vil ikke bli avkrevd både lett og tungt salær. Tungt salær får du når du ikke har betalt kravet pluss det lette salæret innen minimum 28 dager etter at du mottok betalingsoppfordringen.

Satser for tungt inkassosalær
Beløp opptil500 kronersalær = 350 kroner
Beløp opptil1 000 kronersalær = 490 kroner
Beløp opptil2 500 kronersalær = 560 kroner
Beløp opptil10 000 kronersalær = 1 120 kroner
Beløp opptil50 000 kronersalær = 2 240 kroner
Beløp opptil250 000 kronersalær = 5 040 kroner
Beløp over250 000 kronersalær = 10 080 kroner

Dersom du avtaler å betale kravet i flere enn 4 avdrag kan salæret forhøyes med 1,5 ganger.

Her er det viktig å huske at kravet fra banken er i utgangspunktet det forfalte beløpet. Dersom lånet blir oppsagt vil kravet bli hele restgjelden på lånet. Skylder du for eksempel fortsatt 55 000 kroner vil det tilhørende inkassosalæret bli mye høyere enn om kravet bare var en terminbetaling.

Rettslig inndriving av kravet

Når pengene drives inn rettslig betyr dette for de fleste at de får pålagt et trekk i lønn. I tillegg vil du nå ha en registrert betalingsanmerkning. Dette får ganske store konsekvenser for din økonomiske situasjon og handlefrihet.

Det tar totalt en måned eller mer fra inkassovarselet sendes til rettslig inndriving igangsettes. Vanligvis vil inkassoselskapet likevel først forsøke å finne en løsning med deg før de sender saken videre til Forliksrådet.

Samtidig vil det bli registrert en betalingsanmerkning på ditt navn. Du har da 30 dager på deg til å komme med innsigelser på anmerkningen, men i denne typen tilfeller vil du som regel ikke vinne frem. Anmerkningen vil blant annet gjøre det veldig vanskelig å få lån til refinansiering av gjelden.

Tiden du har til å løse problemet: 

 • Du har i praksis ingen tid igjen til å få løst dette med vanlig nedbetaling av lånet. Det kan også være at lånet nå er oppsagt, og kravet vil da være hele restgjelden pluss omkostninger.
 • I Forliksrådet vil det bli forsøkt å få til en minnelig avtale om hvordan gjelden skal betales tilbake.
 • Hvis du ikke møter i Forliksrådet, eller ikke besvarer henvendelsene derfra, vil det bli avsagt en uteblivelsesdom. Deretter sendes kravet til Namsmannen (se neste avsnitt).

Kostnader:

 • Kreditor må betale et rettsgebyr på 1 378 kroner når saken blir sendt til Forliksrådet. Dette gebyret vil kreditor kreve dekket av deg etter at dom er avsagt.
 • Det kan også tilkomme flere kostnader

Slik løser du problemet:

 • Forsøk å få til en avtale med kreditor som du har mulighet til å overholde.
 • Hvis du har begrenset betalingsevne bør du argumentere for å få størrelsen på kravet redusert.

Betalingsanmerkningen vil bli slettet så snart du har betalt det du skylder.

Namsmannen driver inn gjelden

Det kan være ubehagelig dersom Namsmannen blir involvert i kravene du har mot deg. Da er det vanlig at du får trekk i lønningen din, og det kan tas pant i for eksempel sparekonto og kjøretøy.

Da du tok opp lånet skrev du under på en låneavtale. Avtalen gir banken et selvstendig tvangsgrunnlag som kan brukes til å kreve tilbake pengene du lånte.

Det betyr at kravet er rettmessig, og banken vil omtrent alltid vinne frem i rettsapparatet.

Hvis du ikke betaler i henhold til en avgjørelsen i Forliksrådet vil pengene drives inn av Namsmannen gjennom en såkalt utleggsforretning.

Dette kan få følgende konsekvenser:

 • Namsmannen sørger for at du får trekk i lønnen, pensjonen eller trygden din inntil gjelden er oppgjort.
 • Namsmannen vil undersøke om det kan tas pant i objekter du eier, for eksempel bolig, hytte, båt, bil, sparekonto, fond- og aksjekonto.
 • Du må betale gebyr for begjæring om tvangsfullbyrdelse på 1 318 kroner.
 • Hvis begjæring om utlegg (trekk i inntekt) blir besluttet må du betale gebyr på 1 498 kroner.
 • Dersom tvangssalg av fast eiendom blir besluttet må du betale gebyr på 7 554 kroner.

Viktig om mislighold og oppsigelse av forbrukslån

Du bør være veldig oppmerksom på farene for at låneavtalen sies opp. Gjentatte krav som ikke blir betalt i tide kan føre til en særdeles vanskelig situasjon.

Som vi har sett vil en oppsigelse av lånet gjøre situasjonen betydelig vanskeligere. Å få gjort opp en terminbetaling som har gått til inkasso er naturligvis mye enklere enn å bli tvunget til å betale hele restgjelden.

Banken kan imidlertid ikke si opp avtalen og kreve at du innfrir hele lånet sånn uten videre. I henhold til Finansavtaleloven § 52 må det foreligge et vesentlig mislighold. Hva som defineres som vesentlig avgjøres ved skjønn.

Hva dette betyr noenlunde konkret kan vi se fra tidligere avgjørelser i Finansklagenemda og domstolene:

 • 2 eller flere ubetalte terminer kan bli ansett som vesentlig, men dette avhenger også av forholdene nedenfor.
 • Tidligere uteblitte betalinger vil kunne gi grunnlag for å si at misligholdet er vesentlig.
 • Størrelsen på den uteblitte betalingen har også en avgjørende rolle.
 • Størrelsen på restgjelden skal også vurderes i forhold til det ubetalte beløpet.
 • Hvis lånet er sikret med pant skal det også mer til for at banken skal få presset igjennom en oppsigelse.
 • Det kan også være andre omstendigheter som må tas med i en slik vurdering.

Du kan sende en klage til Finansklagenemnda (FinKN) dersom du mener at lånet ikke burde vært oppsagt. Banken er ikke pliktig å akseptere nemndas avgjørelser, men de fleste banker vil likevel følge rådene som kommer fra FinKN.

Oppsummering

 1. Første steg når du ikke betaler lånet som avtalt fører først til en purring og/eller et inkassovarsel. Betaler du det utestående beløpet med gang så vil saken være ute av verden.
 2. Dersom du ikke betaler etter inkassovarselet, vil kravet gå til inkasso. Kostnadene blir da høyere. Ved rettslig inndriving blir det registrert en betalingsanmerkning. Det igjen vil gjøre det vanskelig å få refinansiert gjelden.
 3. Et ubetalt krav vil etterhvert bli drevet inn ved tvang gjennom rettsapparatet og Namsmannen. Det er også stor sannsynlighet for at lånet anses som misligholdt, og at låneavtalen da sies opp av banken. Det betyr at du må innfri hele restgjelden, samt alle påløpte omkostninger.
 4. Det kan bli veldig viktig å få ordnet opp i forholdet med banken før banken sier opp lånet. Vurder å refinansiere gjelden før det går for langt.