Konsekvenser ved manglende betaling av lån

straff for å ikke betale gjeld

Konsekvenser ved manglende betaling av lån inkluderer inkassosalær, betalingsanmerkninger og tvangsinndriving av lønn via namsmannen.

I denne guiden kan du lese mer om de spesifikke stegene långiver tar for å inndrive gjelden. I tillegg går vi gjennom hvilke rettigheter du har i møte med kreditor.

Du kan lese mer om følgende:

  1. Forskjellen mellom lån uten sikkerhet og lån med sikkerhet.
  2. Hva loven sier om bruken av purring, inkassosalær, betalingsanmerkninger mm.
  3. Hvilke rettigheter du har i møte med kreditor.

Forskjellen mellom et “sikret” og “usikret” lån

Innkreving av misligholdt lån

Tiden mellom første purring og betalingsanmerkning er 30 dager. Deretter vil namsmannen involveres.

Konsekvensene avhenger i stor grad av hvilken type lån som er misligholdt.

Sikrede lån utbetales med salgspant i fast eiendom eller løsøre.

Fast eiendom inkluderer privatboliger, tomter, hytte, lagerbygninger etc. Løsøre er slike ting som smykker, biler, motorsykler og båter.

Når lånet er “sikret” er det i realiteten banken som eier det pantesikrede objektet.

Ved manglende betaling av lån vil banken kunne kreve tvangssalg for å innfri lånet.

Usikrede lån utbetales derimot uten krav til salgspant. Det gjør disse lånene noe mer risikable, ettersom kreditor (som regel en bank) stiller seg bakerst i køen av långiverne.

Eksempel: Du har boliglån og forbrukslån utestående hos 2 banker. Misligholder du gjelden din vil banken med pantesikkerhet i boligen din ha førsterett til å innfri gjelden sin.

Sliter du med å betjene gjelden din? Vurder å søke om et samlelån. Det kan være den enkleste løsningen for de som har betalingsproblemer.

Les også – Fordeler og ulemper med forbrukslån uten sikkerhet

Veien fra forfall til purring og inkasso

inkasso på lånet

Inkassosalær kan øke gjeldsbelastningen din med tusenvis av kroner.

Veien fra første purring til en betalingsanmerkning er kort.

Det tar kun 30 dager før et ubetalt krav kan registreres som en betalingsanmerkning.

Første purring kan sendes ut dagen etter fakturaens forfallsdato.

For å legge til purregebyr må kravet derimot være forfalt med minimum 2 uker.

Størrelsen på purregebyret reguleres via inkassoforskriften og utgjør for øyeblikket 70 kroner.

Kreditor kan i tillegg sende deg inkassovarsel rett etter fakturaens forfall, men da bortfaller også retten til å kreve purregebyr.

Det skal alltid sendes ut et inkassovarsel 2 uker før egeninkasso eller fremmedinkasso igangsettes.

I neste avsnitt snakker vi mer om inkasso og de kostnadene som følger med.

For flere detaljer omkring tidsfrister anbefaler vi deg å besøke Altinn.no sin informasjonsside.

Dyre inkassosalær

Salærets størrelse avhenger av hvor mye penger du skylder.

Inkassosalæret er den “økonomiske straffen” som et inkassoselskap kan gi skyldneren for sen betaling. Det er ment å dekke tapte renteinntekter, samt merkostnaden med å drive inn pengene.

Salærets størrelse avhenger av hvor mye penger du skylder. Her skilles det i tillegg mellom et enkelt inkassosalær og tungt inkassosalær.

Enkelt inkassosalær er for 2018 satt til 700 kroner.

Salærets størrelse avhenger av hvor mye penger du skylder (lånets hovedstol). Det vil justeres i henhold til disse satsene:

Satser for enkelt inkassosalær
Beløp opptil 2 500 kroner 0,5 x inkassosatsen
Beløp opptil 10 000 kroner 1 x inkassosatsen
Beløp opptil 50 000 kroner 2 x inkassosatsen
Beløp opptil 250 000 kroner 4 x inkassosatsen
Beløp f.o.m. 250 000 kroner 8 x inkassosatsen

Inkassoselskapene vil måtte forholde seg til grunnsatsen på 700 kroner når inkassosalæret regnes ut.

Eksempel: Her ser du at krav under 2 500 kroner vil illegges et inkassosalær på 350 kroner (700 kroner x 0,5).

Tungt inkassosalær legges til hvis du ikke betaler regningen innen 2 uker etter å ha mottatt inkassovarselet. Da dobles størrelsen på salærene.

Satser for tungt inkassosalær
Beløp opptil 2 500 kroner 1 x inkassosatsen
Beløp opptil 10 000 kroner 2 x inkassosatsen
Beløp opptil 50 000 kroner 4 x inkassosatsen
Beløp opptil 250 000 kroner 8 x inkassosatsen
Beløp f.o.m. 250 000 kroner 16 x inkassosatsen

Eksempel: Et krav på 260 000 kroner vil ilegges et tungt inkassosalær på 11 200 kroner (700 kroner x 16).

Gebyr for “tvangsinndriving” via namsmannen

Namsmannen involveres dersom du fortsatt ikke betaler det du skylder på lånet ditt (etter inkassosalær har blitt lagt til).

Namsmannen er det offentliges representant og jobber i samråd med politiet. Namsmannen har ansvar for å drive inn utestående gjeld på vegne av bedrifter og andre kreditorer.*

Kreditor vil begjære utlegg i eiendelene dine for å dekke inn det utestående lånet. Hvis namsmannen godkjenner begjæringen vil det etableres utleggspant.

Utleggspant innebærer f.eks tvangssalg av huset ditt eller andre verdier (f.eks et kjøretøy). Det kan også medføre tvangstrekk av lønn eller offentlige ytelser slik som uføretrygd.

Her vil det ha mye å si hvorvidt kravet er sikret med salgspant, eller usikret (som vi også snakket om innledningsvis).

Gebyret for tvangsfullbyrdelse består av 2 deler: Rettsgebyr på 1 130 kroner + Begjært utleggsforretning på 1 921 kroner.

Dette må skyldneren selv betale. Det understreker viktigheten av å betale regninger i tide.

*Staten har sin egen innkrever, kalt Statens Innkrevingssentral. Her gjelder det egne regler for salær og gebyr, som tilhører en diskusjon for senere.

Rettsgebyr for manglende betjening av gjeld

Manglende betaling av lån kan ha alvorlige konsekvenser. Gjør deg kjent med hvilke rettigheter du har i møte med kreditor.

Dine rettigheter ovenfor kreditor

Norsk lov fastsetter en rekke spesifikke vilkår og regler for tvangsinndrivelse av ubetalte lån (og annen type gjeld).

I et tidligere avsnitt diskuterte vi reglene for ventetid mellom purring, inkassovarsel og inkassokrav. Når du først har mottatt et inkassokrav kan du foreta deg følgende:

Du kan bestride kravet, hvorpå saken vil fryses inntil klagen er ferdigbehandlet

Her må du varsle inkassoselskapet i skriftlig form om hvorfor du bestrider kravet.

Bruk av epost er godkjent, men sørg for at du beholder en kopi av all korrespondanse. Når kravet er fryst kan det ikke sendes til namsmannen eller registreres som en betalingsanmerkning.

Du kan bestride kravet, men da må du varsle inkassoselskapet i skriftlig form. Bruk av epost er godkjent.

Avslåtte klager kan deretter sendes inn til Finansklagenemda (FinKN). Du blir da bedt om å fremlegge all korrespondanse med inkassoselskapet, samt dokumentasjon som underbygger klagen din.

Vedtak fattet av nemda er ikke rettskraftige, men tilnærmet alle finansforetak velger å innrette seg en slik avgjørelse. Alternativet er at saken bringes inn for rettsvesenet.

Norske inkassoselskap er også underlagt kravene om “god inkassoskikk“. Det innebærer f.eks kravet om at gjelden ikke kreves inn under et utilbørlig press.

Et vanlig eksempel er inkassoselskaper som ringer deg sent på kvelden. I et slik tilfelle vil hele inkassosalæret kunne bortfalle.

Forbrukerrådet har også laget en guide til hvordan du klager på et inkassovedtak.

Meny