Lån til skade eller sykdom

Har du store økonomiske utfordringer av helsemessige årsaker, kan et lån til skade eller sykdom være den hjelpen du trenger. Les mer om denne lånetypen og hvilke kriterier du må oppfylle for å få innvilget søknaden din.

Hva er et lån til skade eller sykdom? 

Mange med dårlig helse får redusert inntekt, og særlig dersom du er sykemeldt for en lengre periode. Dette gjelder selv om vi i Norge får dekket store deler av utgiftene til lege, sykehusopphold og medisiner gjennom folketrygden.

For 2022 er egenandelsbeløpet for helsetjenester 2921 kroner. Dette beløpet må du betale selv når du har behov for tjenester til sykdom eller skade. Beløp som overstiger egenandelsbeløpet vil du gi deg frikort. På den måten vil du få gratis helsetjenester for resten av inneværende kalenderår.

Ved hvert årsskifte starter imidlertid en ny periode der du selv må betale for helsetjenester igjen, inntil du oppnår frikort på nytt.

Les også: Helsenorge: – Frikort for helsetjenester

Et lån til skade eller sykdom kan dermed være aktuelt når du har store sykdomsutgifter. På denne måten kan du komme deg gjennom en krevende økonomisk periode i livet ditt.

Denne type lån kalles også for et forbrukslån eller et lån uten sikkerhet. Maksimal nedbetalingstid er 5 år, og du kan vanligvis låne mellom kr. 10.000,- og kr. 600.000,-.

Et forbrukslån har en oversiktlig nedbetalingsplan. Du betaler samme beløp hver måned helt til all gjeld er innbetalt. Terminbeløpene består av renter, avdrag og gebyrer.

Helsetjenester som ikke dekkes av det offentlige

Er du sykemeldt over en lengre periode, vil dine inntekter reduseres betraktelig. Samtidig vil utgiftene til behandling av sykdom eller skade kunne stige. I slike tilfeller kan det være aktuelt å søke om et lån uten sikkerhet.

Ikke alle helsetjenester kommer inn under frikortordningen. Disse utgiftene må du altså betale selv. Det gjelder kostnader som ikke er godkjent av det offentlige, og er følgende:

 • Utgifter til bandasjemateriell
 • Kostnader for uteblivelse fra oppsatt time
 • Forsendelse av resepter
 • Dyre medisiner som ikke dekkes av det offentlige på blå resept
 • Privatpraktiserende behandlere som ikke har avtale om refusjonsrett
 • Enkelte hjelpemidler
 • Kiropraktorbehandlinger
 • Behandlingsreiser til utlandet som ikke er i regi av Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Utgifter til de fleste tannbehandlinger

Privatpraktiserende behandlere er for eksempel leger, psykologer og fysioterapeuter som ikke har avtale med eller er godkjent av det offentlige. Det kan også dreie seg om enkelte rehabiliteringsinstitusjoner som ikke har avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak.

Dersom sykdomsutgiftene blir en stor belastning for din økonomi, vil et lån til skade eller sykdom være aktuelt. På denne måten har du midler til å fullføre behandlingen slik at du raskere kan bli bedre.

Hvilken rente er det på et lån til skade eller sykdom? 

Siden det ikke stilles noen krav om sikkerhet for denne lånetypen, vil rentenivået på et lån til skade eller sykdom ligge høyere enn det gjør på et boliglån. Det er ikke uvanlig at den effektive renten ligger rundt 12 – 14%.

Din personlige økonomi og din betjeningsevne bestemmer hvor mye du kan få innvilget i lån. Disse faktorene avgjør dessuten hvilken rente du får tildelt. Jo lavere risiko banken mener de tar ved å låne ut penger til deg, jo lavere settes renten.

Siden renten fastsettes individuelt, vil inntekt, gjeld, alder og betalingshistorikk ha stor betydning når banken skal bestemme renten på lånet.

Kriterier for å søke om et lån til sykdom eller skade

Stabil inntekt er et krav til lån uten sikkerhet til sykdom eller skade. Arbeidsavklaringspenger ses ikke på som stabil inntekt, men det gjør derimot uføretrygd.

Banker som tilbyr lån uten sikkerhet, stiller enkelte minimumskrav til lånesøkere. Dersom du ikke oppfyller disse, vil du automatisk få avslag på søknaden din.

De aller fleste banker på markedet har nokså like minimumskrav til nye lånesøkere. Likevel kan enkelte banker ha strengere krav til både alder og inntektens størrelse.

Følgende krav stilles:

 • Du må ha fylt 18 år. Enkelte banker kan ha en aldersgrense på 20 eller 25 år.
 • Flere banker krever at din årlige inntekt er kr. 120.000,- eller høyere.
 • Du må være norsk statsborger eller ha bodd 3 år i Norge.
 • Det kreves at du ikke har betalingsanmerkninger.
 • Din totale gjeld må ikke overstige fem ganger årsinntekten din.
 • Den samlede gjelden din må kunne tåle en renteøkning på 5%.

Du kan få innvilget et lån uten sikkerhet til skade eller sykdom dersom du har en stabil inntekt. Har du vært sykemeldt i lang tid og får arbeidsavklaringspenger (AAP), vil det derimot være vanskelig å få innvilget en lånesøknad. Dette skyldes at AAP ikke regnes for å være en stabil inntekt, da ytelsen innvilges for et begrenset tidsrom.

Uføretrygd regnes derimot som en stabil inntekt. Her vil lånesøknaden din bli behandlet ut fra uføretrygdens størrelse.

Tips: Se også vår artikkel om lån uten fast inntekt.

Oppsummering

 • Det kan være kostbart å skulle betale for helsetjenester ved sykdom eller skade. Dette gjelder til tross for at mange sykdomsutgifter dekkes av folketrygden.
 • Du får frikort etter å ha betalt et egenandelsbeløp. Beløpet justeres årlig og var i 2022 fastsatt til kr. 2921,- per kalenderår.
 • Lån til skade eller sykdom kan være en god hjelp for personer som har behov for omfattende og kostbar behandling, men som ikke har oppsparte midler tilgjengelig.
 • Får å få innvilget et lån, må du ha en stabil inntekt og god betjeningsevne.