Ordforklaringer innen lån

Her finner du en komplett oversikt over vanlige ord og uttrykk knyttet til forbrukslån, samt andre relevante termer. Ta gjerne kontakt hvis du mener vi har glemt noe, eller har forslag til nye begrep.

Avdrag betyr delvis nedbetaling av gjeld. Vanligvis betaler man avdrag, renter og gebyrer på et lån hver måned helt til all gjeld man skylder er nedbetalt.

Det er viktig å skille mellom avdrag og renter. Avdraget er den delen av nedbetalingen din som går til å slette selve lånet.

Et lån der terminbeløpet (summen du betaler til banken) er identisk per måned. Andelen av renter på lånet er høyest til å begynne med, før avdragene stiger i takt med at du nedbetaler en større del av gjeldsposten.

Annuitetslån vil koste deg mer penger enn et serielån. Til gjengjeld vil serielån føre med seg større nedbetalinger i begynnelsen, før de gradvis synker i takt med at lånet nedbetales.

Et selskap som tilbyr finansielle tjenester. Det inkluderer blant annet utlån av penger, innskuddskonto og betalingstjenester.

Enkelte banker og finansieringsselskaper tilbyr forbrukslån med avdragsfrihet. Det vil si at man betaler kun renter og gebyrer på lånet i en bestemt periode for å redusere månedskostnadene. Som regel kan man få mellom 1 og 3 års avdragsfrihet på lån uten sikkerhet, og den avdragsfrie perioden gis som regel i begynnelsen av låneperioden.

Ved innvilgelse av et lån får man tilsendt et gjeldsbrev som skal signeres. Avtalen inneholder detaljer om lånet slik som beløpsstørrelse og debitors forpliktelser.

Dersom man unnlater å betale terminbeløpene, vil man få en betalingsanmerkning. Det er kredittopplysningsbyråene som registrerer anmerkningen og den vil svekke kredittverdigheten betraktelig. En betalingsanmerkning skal slettes så snart man har betalt inn det man skylder.

Betalingsevne kalles også for betjeningsevne. Det er et uttrykk for låntakers evne til å håndtere gjeld på løpende basis.

Har man høy inntekt og lite gjeld fra før vil betalingsevnen være god. I motsatt ende finner man de som bruker store deler av inntekten til å dekke løpende rentekostnader.

Hvis lånekostnadene overstiger inntektene vil man regnes som insolvent.

En ordning der banken innvilger utsatt betaling på lånet, som oftest i bytte mot et gebyr.

Det man tjener hvert år før skatt blir trukket fra. Etter man har trukket fra skatt kalles det nettoinntekt. Bankenes inntektskrav for å få lån er alltid oppgitt i bruttoinntekt.

BSU er en spareordning som gir deg rett til å trekke fra et visst beløp på skatteseddelen, så lenge du sktilbyr inn pengene på en konto for boligsparing. Det er ment å gjøre det lettere å spare opp egenkapital til boliglån.

Den personen som skylder penger. Med andre ord vil gjeldstaker regnes som debitor. Motparten kalles for kreditor

Bankene oppgir gjerne den nominelle renten på sine utlånsprodukter. Skal man sammenligne forbrukslån, må man ta utgangspunkt i den effektive renten. Den inkluderer alle gebyrer og omkostninger på lånet.

Egenkapital er den summen låntaker selv sktilbyr inn for å finansiere et kjøp, der banken dekker resten.

For å få et lån med sikkerhet vil banken som oftest stille et egenkapitalkrav. Altså hvor mye man selv må bidra med for at banken skal finansiere det resterende.

Et eksempel er kjøp av bolig hvor man for øyeblikket må dekke minst 15% av kjøpesummen selv.

Banker og finansieringsselskaper tar et gebyr for å opprette et lån. Denne kostnaden kalles for etableringsgebyr. Gebyret betales som en engangssum.

Et eksempel er opptak av forbrukslån. Her vil etableringsgebyret trekkes fra før pengene utbetales.

Finansieringsbevis er en bekreftelse fra banken som viser at man har fått innvilget finansiering.

Inkluderer alle de selskaper som tilbyr ulike former for finansiering, slik som banker, forbruksbanker og meglerhus.

Også kjent som styringsrenten. Den renten som fastsettes av sentralbanken og som bankene må betale for å låne penger. Setter presedens for hva privatpersoner må betale på sine lån. Lav foliorente medfører at bankenes rente faller.

Forfallsdato betyr det samme som betalingsfrist. Dersom man ikke betaler regningen innen betalingsfristen, vil man etter noen dager motta en betalingspåminnelse.

En rentesats som fastsettes av Finansdepartmentet hvert kvartal. Det er den strafferenten som kreditor har lov til å legge til på et økonomisk krav inntil det innfris i sin helhet.

Den vanligste renteformen i Norge. Her svinger renten i takt med gjeldende markedsforhold. Bankene priser lånet etter foliorenten, som igjen fastsettes av sentralbanken hvert kvartal.

Gjeldsbrevet er den kontrakten man signerer med banken. Her fastsettes avtalevilkår for nedbetaling. Gjeldsbrev er rettslig bindende.

En forsikring som dekker debitors innbetalinger ved manglende betjeningsevne. Et eksempel er situasjoner der man mister inntektsevnen som følge av sykdom, jobbtap eller permisjon. Forsikringen vil da dekke nedbetalingene på forbrukslånet over en forhåndsbestemt periode.

Ved markedsføring av forbrukslån plikter banker å inkludere et kostnadseksempel. I eksempelet brukes den gjennomsnittlige utlånsrenten. Den viser hva bankens kunder betaler i gjennomsnitt, når alle inkluderes.

Hovedlåntaker er personen som har hovedansvaret for å betale tilbake pengene. Hvis hovedlåntaker ikke klarer å innfri forpliktelsene sine vil banken kreve inn pengene fra kausjonisten (i de tilfeller hvor det stilles kausjon).

Lånets hovedstol er det opprinnelige beløpet man skylder, uten at det legges til renter. Låner man for eksempel 25.000 kroner, vil dette regnes som hovedstolen.

Inkasso betyr inndrivelse av utestående gjeld. Har man latt være å betale forbrukslånets terminbeløp, vil man etterhvert motta et inkasso-varsel. Betaler man ikke innen fristen (som vanligvis er satt til 14 dager), vil utestående gjeld gå til inkasso. Som regel er det inkassoselskaper som overtar saken. Da kan namsmannen inndrive gjelden ved tvang, og f.eks. foreta trekk i lønnen fra din bankkonto.

Inkassosalærene fastsettes i henhold til størrelsen på det utestående kravet. Følger en progressiv skala der man må betale høyere gebyr desto mer man skylder. Deles opp i tungt og lett inkassosalær.

Et individ som garanterer for gjelden sammen med hovedlåntaker. Dette er blant annet vanlig i boligmarkedet der foreldre garanterer for gjelden som tas opp av barna sine. Misligholdes lånet vil kausjonisten stå ansvarlig for å innfri gjelden.

Den som har lånt ut penger (for eksempel en bank). Motparten kalles for debitor.

Disponibel kreditt, for eksempel ved bruk av kredittkort. Det er det maksimale beløpet man kan trekke på kontoen.

En kredittsjekk er det samme som en kredittvurdering, og forteller om lånesøkers personlige økonomi. Enkelte banker foretar en automatisk kredittsjekk av lånesøker, og da får man svar på søknaden umiddelbart. Kredittsjekken forteller banken hvor stor risiko det er å låne ut penger til en bestemt person. Høy risiko medfører til avslag på lånesøknaden eller innvilgelse av en mindre lånesum.

En lånemegler er et selskap som videreformidler søknader om lån til mange forskjellige banker og finansieringsselskaper. Tjenestene er gratis og man kan oppnå flere tilbud om finansiering fra ulike aktører på markedet.

Dermed har man muligheten til å sammenligne tilbudene før man velger det med lavest rente. Kalles også ofte for finansagent.

Nedbetalingstid fastsetter hvor mange år man har til å tilbakebetale lånet. Den varierer ettersom hvilket type lån du velger.

Den nominelle renten er selve grunnrenten på et forbrukslån. Den nominelle renten inkluderer ikke gebyrer og andre omkostninger på et lån slik den effektive renten gjør. Den nominelle renten sier derfor lite om hva man egentlig må betale på sitt forbrukslån.

Å refinansiere betyr å samle alt man har av gjeld fra ulike kreditorer til ett større lån. Kanskje man har flere smålån – i tillegg til kjøpskreditter og kredittkortgjeld. Da kan det lønne seg å refinansiere. Fordelen er at man får bedre oversikt over økonomien samt lavere månedsbeløp å betale.

Med et serielån betaler du større beløp til å begynne med for å dekke renter på lånet. Terminbeløpet vil synke i takt med nedbetalingene du foretar.

Terminbeløp er det samme som månedsbeløp. Som regel betaler man avdrag, renter og gebyrer hver måned på forbrukslån, helt til all gjeld er nedbetalt.

Termingebyr er et lite beløp man betaler til banken hver måned sammen med avdrag og renter på lånet. Termingebyret ligger som regel mellom 30 til 60 kroner.

I de tilfeller hvor det stilles sikkerhet for et lån vil banken kunne tvangsselge fast eiendom eller løsøre for å innfri gjelden ved manglende betaling.